AVISO LEGAL E CONDICIÓNS DE USO

1.- Introdución.
O presente documento ten como finalidade establecer e regular as normas de uso do Sitio www.euroeume.org(en adiante o “Sitio”), entendendo por Sitio todas as páxinas e os seus contidos propiedade de EUROEUME(en adiante EUROEUME) ás que se accede a través do Sitio e dos seus subdominios.

A utilización do Sitio atribúe a condición de Persoa Usuaria do mesmo e implica a aceptación de todas as condicións incluídas no presente Aviso Legal. O Usuario comprométese a ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio, xa que este e as súas condicións de uso recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.

2.- Titularidade do Sitio Web.
O titular do presente Sitio es ASOCIACIÓN EUROEUME,con domicilio en Rúa 8 de Marzo, CAP, 15320 As Pontes.

C.I.F.: G-15608821

Email: euroeume@euroeume.org

3.- Propiedade intelectual e industrial.
Os dereitos de propiedade intelectual deste Sitio, son titularidade de EUROEUME.

A reprodución, distribución, comercialización ou transformación, total ou parcial, non autorizadas do contido do Sitio, a non ser que sexa para uso persoal e privado, constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual de EUROEUME. Igualmente, todas as marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos no Sitio están protexidos pola Lei. A utilización non autorizada da información contida neste Sitio, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual e industrial de EUROEUME, poden dar lugar ao exercicio das accións que legalmente correspondan e, se procede, ás responsabilidades que de dito exercicio se deriven.

 4.- Exclusión de responsabilidade.
O contido, programas, información e/ou consellos expresados neste Sitio deben entenderse como simplemente orientativos. EUROEUME non responde de ningunha forma da efectividade ou exactitude dos mesmos, quedando exenta de calquera responsabilidade contractual ou extracontractual coas Persoas Usuarias que fagan uso deles, xa que son estas as que deberán decidir segundo o seu criterio a oportunidade dos mesmos.

Neste Sitio pódense publicar contidos aportados por terceiras persoas ou empresas, EUROEUME non responde da veracidade e exactitude dos mesmos, quedando exenta de calquera responsabilidade contractual ou extracontractual coas Persoas Usuarias que fagan uso deles.

EUROEUME resérvase o dereito de modificar o contido do Sitio sen previo aviso e  sen ningún tipo de limitación.

Asemade, declina calquera responsabilidade polos eventuais danos e prexuízos que podan ocasionarse pola falta de dispoñibilidade e/ou continuidade deste Sitio e dos servizos que nel ofrecidos.

EUROEUME non garante a ausencia de virus nin de outros elementos na web que podan producir alteracións no seu sistema informático. EUROEUME declina calquera responsabilidade contractual ou extracontractual coas Persoas Usuarias que fagan uso do sitio e tiveran prexuízos de calquera natureza ocasionados por virus informáticos ou por elementos informáticos de calquera índole.
EUROEUME declina calquera responsabilidade polos servizos que eventualmente puideran prestarse no Sitio por parte de terceiros.
EUROEUME declina calquera responsabilidade polos servizos e/ou información que se preste noutros Sitios enlazados con este. EUROEUME non controla nin exerce ningún tipo de supervisión en Sitios Webs de terceiros. Aconsellamos ás Persoas Usuarias dos mesmos a actuar con prudencia e consultar as eventuais condicións legais que se expoñan en ditas webs.

As Persoas Usuarias que remitan calquera tipo de información a EUROEUME comprométense a que a mesma sexa veraz e que non vulnere calquera dereito de terceiros nin a legalidade vixente.

5.- Condicións de uso del portal para as Persoas Usuarias.
O acceso ao presente Sitio é gratuíto agás no relativo ao costo da conexión a través da rede de telecomunicacións subministrada polo provedor de acceso contratado polas Persoas Usuarias.

Queda expresamente prohibido o uso do Sitio con fins lesivos de bens ou intereses de EUROEUME ou de terceiros, ou que de calquera outra forma sobrecarguen, danen ou inutilicen as redes, servidores e demais equipos informáticos (hardware) ou produtos e aplicacións informáticas (software) de EUROEUME, ou de terceiros.

No caso de que a Persoas Usuarias tivera coñecemento de que os Sitios enlazados remiten a páxinas cuxos contidos ou servizos son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos ou contrarios á moral agradeceríamos que se puxeran en contacto con EUROEUME.

6.- Lexislación.
O presente Aviso Legal réxese en todos e cada un dos seus extremos pola lexislación española.

 7.- Contacte connosco.
Se Vostede ten calquera pregunta sobre as condicións reflexadas neste Aviso Legal, ou se desexa facer calquera suxestión ou recomendación, por favor diríxase a nos a través do seguinte enderezo: EUROEUME, Rúa 8 de Marzo. CAP, CP-15320, As Pontes.