POLÍTICA DE PRIVACIDADE

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

RESPONSABLE
Responsables do Tratamento: 

ASOCIACIÓN EUROEUME
C.I.F.: G-15922917
Rúa 8 de Marzo, CAP. 15320 As Pontes

Contacto del Responsable:
Angel Lorenzo Cea
Rúa 8 de Marzo, CAP. 15320 As Pontes
Email: euroeume@euroeume.org
Teléfono: + 34 981440668

FINALIDADE

Con qué finalidade tratamos os seus datos persoais?
En ASOCIACIÓN EUROEUME (en adiante EUROEUME), en cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais, comunica ás persoas usuarias:

Si vostede é usuaria de EUROEUME tratamos a información que nos facilita co fin de enviarlle información relacionada coa actividade da nosa asociación por calquera medio (postal, email o teléfono). Os datos proporcionados conservaranse namentres non solicite o cese da actividade. Os datos non se cederán a terceiros agás nos casos en que exista unha obriga legal.

Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en EUROEUME estamos a tratar os seus datos persoais, por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 EUROEUME  comunícalle que os datos facilitados e que teñen a consideración de datos de carácter persoal, serán incorporados aos nosos sistemas de información para a súa xestión.

As persoas usuarias garanten e responden, en calquera caso, da veracidade, exactitude, vixencia, autenticidade, pertinencia e non excesividade dos Datos Personais proporcionados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados.

O responsable do tratamento ten adoptado os niveis de seguridade de protección dos Datos Persoais legalmente requiridos, e instalou todos os medios e medidas técnicas a súa disposición segundo o estado da tecnoloxía para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos Datos Persoais facilitados, co obxectivo  de asegurar a súa privacidade e comprométese a cumprir coa obriga de segredo respecto dos datos incluídos no ficheiro.

En ningún caso se utilizarán para fins distintos ou para a súa cesión a terceiros. EUROEUME está claramente posicionada en contra do ‘spam’, polo que en ningún caso utilizará os datos persoais para o envío de comunicacións comerciais non solicitadas sen a súa autorización.

As comunicacións que se realicen por correo electrónico ou por calquera outro medio electrónico, serán as necesarias para xestionar a súa interacción coa nosa entidade.

Nembargante, serán aquelas que fosen consentidas ou autorizadas expresamente polos destinatarios de conformidade coa Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, agás o disposto polo artigo 21.2 desta mesma Lei, na redacción dada pola Disposición Final Primeira da nova Lei Xeral de Telecomunicacións.

O usuario conta coa confidencialidade e o deber de segredo de todos aqueles que traten os datos en nome e por conta do mesmo. Sen prexuízo do anterior, a persoa usuaria é consciente da posibilidade de que a seguridade das comunicacións a través da rede non sexa invulnerable.

Prazos ou criterios de conservación dos datos:

Manteremos os seus datos nos nosos Sistemas de información mentres Vostede non solicite a súa supresión.

LEXITIMACIÓN

Cál é a lexitimación para o tratamento dos seus datos? 
A base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento expreso á nosa Política de Protección de Datos.

Obriga de facilitar datos:
A información solicitada é a mínima necesaria para poder cumprir coa finalidade anteriormente detallada.

Se algún dos datos obrigatorios non se cumprimenta impedirá completar o proceso solicitado, o que impedirá que Vostede poda acceder aos servizos que EUROEUME ofrece.

Cándo se considera que autoricei a EUROEUME ao tratamento dos meus datos?
Desde o momento en que nos envía os seus datos persoais, mediante a cumprimentación dos formularios electrónicos ou mediante o envío dun e-mail, autorizanos expresamente a tratar os seus datos persoais coas finalidades descritas ao inicio de cada formulario e/ou nesta Política de Protección de Datos.

DESTINATARIOS

A qué destinatarios se comunicarán os seus datos?:
Os datos que nos proporcione no sitio web serán estritamente confidenciais e non serán cedidos a terceiros.

DEREITOS

Que dereitos ten a persoa usuaria cando nos facilita os seus datos?

Dereitos de Acceso:
Calquera persoa terá dereito a obter de EUROEUME confirmación de se están a tratar ou non datos persoais que lle concirnen e, en tal caso, ten o dereito para acceder aos mesmos.

Dereitos de Rectificación:
Calquera persoa terá dereito a solicitar a EUROEUME a rectificación dos datos inexactos que lle concirnan.

Dereitos de Supresión:
Calquera persoa terá dereito a solicitar a EUROEUME a supresión dos datos persoais que lle concirnan cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fines para os que se recolleron.

Dereitos de Portabilidade:
A persoa interesada terá dereito a que os datos persoais se transmitan directamente de EUROEUME a outro responsable cando sexa tecnicamente posible.

Dereito á Limitación do Tratamento:
En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Dereitos de Oposición:
A persoa interesada terá dereito a opoñerse en calquera momento, por motivos relacionados coa súa situación particular, a que datos persoais que lle concirnan sexan obxecto dun tratamento.

Cómo exercer os Dereitos anteriores?
A persoa interesada poderá exercer os seus Dereitos enviando un escrito de solicitude, coa referencia “Protección de Datos”, adxuntando unha copia do seu DNI ou documento identificativo equivalente a: EUROEUME, ao enderezo anteriormente detallado, do Encargado do Tratamento, ou a conta de correo indicada anteriormente no Contacto do Encargado

Dereito a retirar o consentimento prestado:
A persoa interesada pode revocar en calquera momento o consentimento prestado para o tratamento dos seus datos mediante un escrito dirixido a EUROEUME ao enderezo anteriormente detallado, do Encargado do Tratamento, ou a conta de correo indicada anteriormente no Contacto do Encargado, coa referencia Protección de Datos, adxuntando copia do seu DNI ou documento identificativo equivalente, sen que esta revogación do  consentimento afecte ao tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Dereito a reclamar ante a Autoridade de Control:
En todo caso, a persoa interesada poderá, se entende que os seus Dereitos foron vulnerados, interpoñer unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, con enderezo en Rúa Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, teléfono 901 100 099, e sitio web www.agpd.es

 

PROCEDENCIA

Orixe dos Datos:
Todos os datos da persoa interesada tratados por EUROEUME foron informados libremente pola persoa interesada.

EUROEUME recaba a información da persoa usuaria ou visitante deste sitio web nas Seccións “Contacto” e de calquera outro formulario para a inscrición ou solicitude de información sobre as actividades e proxectos desenvolvidos por EUROEUME.

No suposto de que a persoa usuaria inclúa, ben no formulario electrónico correspondente ou ben mediante o envío dun correo electrónico, datos de carácter persoal referentes a persoas físicas distintas da persoa usuaria, esta deberá, con carácter previo á inclusión ou comunicación dos seus datos a EUROEUME, informar a ditas persoas sobre o contido desta Política de Protección de Datos. A persoa usuaria garante ter obtido o  consentimento previo destas terceiras persoas para a comunicación dos seus datos persoais a EUROEUME.

 

Categoría de datos tratados:

Contacto: Nombre, Teléfono, email.

Outros Formularios: Nome, Teléfono, Enderezo, Idade, DNI, E-mail